NASZE USŁUGI

Kompleksowe wsparcie na każdym etapie prowadzenia firmy

OUTSORCING KSIĘGOWOŚCI

Ewidencjonowanie źródłowych dokumentów księgowych

 

Prowadzenie rejestru środków trwałych i wartości niematerialnych zarówno dla celów księgowych, jak i podatkowych, oraz naliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych

 

Prowadzenie rejestru rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych

 

Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT zgodnie z przepisami prawa

 

Sporządzanie obowiązkowych informacji dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i NBP

Sporządzanie podstawowych raportów w języku polskim (bilans, rachunek zysków i strat).

VAT COMPLIANCE

VAT compliance to zestaw usług wsparcia w procesach wdrażania obowiązków regulowanych prawem i rozliczania podatku od towarów i usług.

 

pomoc w rejestracji podatników do celów VAT/VAT-UE,

prowadzenie rejestrów VAT,

przygotowanie deklaracji VAT i JPK_VAT,

wsparcie podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowych,

pomoc w odzyskiwaniu zwrotu podatku VAT.

ADMINISTRACJA KADROWO - PŁACOWA

Kalkulację wynagrodzeń pracowniczych zgodnie z polskimi przepisami prawa

 

Kalkulację narzutów na wynagrodzenia (składki ZUS i podatek dochodowy)

 

Kalkulację płacową dla nierezydentów

 

Przygotowywanie raportów ZUS i deklaracji podatkowych

 

Kontakt z administracją podatkową i ZUS

 

Obsługę przelewów płacowych

 

Przygotowywanie raportów płacowych

 

Konsultacje w kwestiach płacowych i prawa pracy

 

Prowadzenie teczek osobowych dla pracowników

AUDYT ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Analiza zyskowności / rentowności wg produktu

 

Analiza przepływu informacji i kompetencji

 

Spójność strategii z budżetem, analiza przepływów pieniężnych

 

Analiza biznesowa w aspekcie zwiększenia zyskowności

 

Adekwatność strategii marketingowej ze specyfiką klienta

DORADZTWO KSIĘGOWE

Opracowanie koncepcji i dokumentacji polityki rachunkowości oraz konsultacje w zakresie stosowanych zasad wyceny

 

Przygotowanie dokumentów organizacyjnych rachunkowości, takich jak: instrukcje inwentaryzacyjne, instrukcje emisji, obiegu i kontroli dokumentów itp.

 

Ocenę systemów rachunkowości informatycznej, wsparcie w zakresie informatyzacji rachunkowości

 

Dostosowanie systemów księgowych do sprawozdawczości podmiotów

 

Sporządzanie analiz i opinii księgowych

 

Wsparcie w procesie sporządzania sprawozdania finansowego oraz raportowania

 

Doradztwo o charakterze doraźnym w zakresie nietypowych operacji gospodarczych

USŁUGI KONTROLINGOWE

Doradztwo w zakresie wdrażania polityki rachunkowości oraz systemu obiegu dokumentów

 

Doradztwo w zabezpieczaniu transakcji handlowych

 

Wsparcie w ocenie zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej

 

Wsparcie firm w zakresie przygotowanie danych do badania rocznych sprawozdań finansowych objętych obowiązkiem badania

 

Przygotowywania skonsolidowanych rocznych sprawozdań finansowych dla firm objętych obowiązkiem sporządzania takich sprawozdań

WSPARCIE W PROCESIE RESTRUKTURYZACYJNYM

Przygotowanie i prowadzenie likwidacji firm

 

Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia

 

Doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu spółek

 

Wyceny składników majątkowych firm

ADMINISTRACJA BIUROWA I KORPORACYJNA

Przechowywanie i prowadzenie dokumentów formalno – prawnych

 

Przygotowywanie dokumentów dotyczących uchwał organów spółek

 

Wsparcie w zwoływaniu walnych zgromadzeń udziałowców i akcjonariuszy spółek kapitałowych

 

Rejestracja nowych podmiotów

Zadzwoń

(+48) 727 417 525

Napisz

kontakt@acoffice.com.pl

Lokalizacja

Aleje Jerozolimskie 85/21
02-001 Warszawa

Nasze relacje z klientami są autentyczne. Rozumiemy ich świat dzisiaj i kreujemy rozwiązania, które kształtują ich jutro.

Podstrony

© 2022 Richard.com.pl | All rights reserved.